640 – طرح درس علوم تجربی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس از معدن تا خانه 2000 تومان

640 – طرح درس علوم تجربی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس از معدن تا خانه

معرفی طرح درس : طرح درس علوم تجربی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس از معدن تا خانه  نام کتاب درسی: علوم تجربی پایه تحصیلی: هفتم موضوع درس: از معدن تا خانه اهداف : آشنایی دانش آموزان با پگونگی [...]

مشاهده و خرید