378 – طرح درس علوم سوم ابتدایی درس آب ماده ی با ارزش و اب های شور و شیرین و چگونگی تشکیل ابرها 2000 تومان

378 – طرح درس علوم سوم ابتدایی درس آب ماده ی با ارزش و اب های شور و شیرین و چگونگی تشکیل ابرها

معرفی طرح درس : طرح درس علوم سوم ابتدایی درس آب ماده ی با ارزش شامل سه طرح درس در یک ورد : درس آب ماده ی با ارزش  و آب های شور و شیرین و ابر چگونه تشکیل می شود  نام کتاب درسی: علوم              [...]

مشاهده و خرید