350 – طرح درس روزانه ملی فارسی و نگارش 3 دوازدهم درس فصل شکوفایی 2000 تومان

350 – طرح درس روزانه ملی فارسی و نگارش 3 دوازدهم درس فصل شکوفایی

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه ملی فارسی و نگارش 3 دوازدهم درس فصل شکوفایی  نام کتاب درسی: فارسی و نگارش 3          تحصیلی:  دوازدهم            موضوع   درس: فصل شکوفایی اهداف : الف : قبل از تدریس [...]

مشاهده و خرید