341 – طرح درس مطالعات اجتماعی هفتم بر اساس سند ملی درس محیط زندگی خود را بشناسیم 2000 تومان

341 – طرح درس مطالعات اجتماعی هفتم بر اساس سند ملی درس محیط زندگی خود را بشناسیم

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هفتم بر اساس سند ملی درس محیط زندگی خود را بشناسیم نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی    پایه تحصیلی:هفتم موضوع درس: محیط زندگی خود را بشناسیم    اهداف : [...]

مشاهده و خرید