348 – طرح درس ملی علوم و فنون 3 دوازدهم انسانی درس مراعات نظیر ، تلمیح ، تضمین 2000 تومان

348 – طرح درس ملی علوم و فنون 3 دوازدهم انسانی درس مراعات نظیر ، تلمیح ، تضمین

معرفی طرح درس : طرح درس ملی علوم و فنون 3 دوازدهم انسانی درس مراعات نظیر ، تلمیح ، تضمین  نام کتاب درسی: علوم و فنون ادبی 3         تحصیلی:  دوازدهم            موضوع   درس: مراعات نظیر ، تلمیح ، [...]

مشاهده و خرید