526 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ویژگی های طبیعی اروپا و آفریقا 2000 تومان

526 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ویژگی های طبیعی اروپا و آفریقا

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ویژگی های طبیعی اروپا و آفریقا  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی           تحصیلی:  هشتم              موضوع   درس: ویژگی های طبیعی [...]

مشاهده و خرید
525 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ایران و منطقه جنوب غربی آسیا 2000 تومان

525 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ایران و منطقه جنوب غربی آسیا

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ایران و منطقه جنوب غربی  آسیا  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی           تحصیلی:  هشتم                       موضوع درس: ایران و [...]

مشاهده و خرید
524 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا 2000 تومان

524 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی             تحصیلی:  هشتم              موضوع درس: ویژگی های منطقه [...]

مشاهده و خرید
523 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس قوه قضاییه 2000 تومان

523 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس قوه قضاییه

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس قوه قضاییه  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی           تحصیلی:  هشتم              موضوع   درس: قوه قضاییه اهداف : راهبرد موضوعی [...]

مشاهده و خرید