198 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس تعاون 2000 تومان

198 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس تعاون

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس تعاون  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی          پایه تحصیلی:  هشتم موضوع درس: تعاون اهداف :   راهبرد موضوعی اصلی : نظام [...]

مشاهده و خرید