263 – طرح درس برنامه روزانه ی متعادل مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی 2000 تومان

263 – طرح درس برنامه روزانه ی متعادل مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

معرفی طرح درس : طرح درس برنامه روزانه ی متعادل مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی   پایه تحصیلی: ششم ابتدایی   موضوع درس: برنامه روزانه ی متعادل اهداف : آشنایی با تنظیم [...]

مشاهده و خرید