256 – طرح درس مراحل موثر در کشاورزی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی 2000 تومان

256 – طرح درس مراحل موثر در کشاورزی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

معرفی طرح درس :  طرح درس مراحل موثر در کشاورزی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی   پایه تحصیلی: ششم ابتدایی   موضوع درس: مراحل موثر در کشاورزی اهداف :   آشنایی دانش [...]

مشاهده و خرید