526 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ویژگی های طبیعی اروپا و آفریقا 2000 تومان

526 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ویژگی های طبیعی اروپا و آفریقا

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ویژگی های طبیعی اروپا و آفریقا  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی           تحصیلی:  هشتم              موضوع   درس: ویژگی های طبیعی [...]

مشاهده و خرید
525 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ایران و منطقه جنوب غربی آسیا 2000 تومان

525 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ایران و منطقه جنوب غربی آسیا

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ایران و منطقه جنوب غربی  آسیا  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی           تحصیلی:  هشتم                       موضوع درس: ایران و [...]

مشاهده و خرید
524 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا 2000 تومان

524 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی             تحصیلی:  هشتم              موضوع درس: ویژگی های منطقه [...]

مشاهده و خرید
523 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس قوه قضاییه 2000 تومان

523 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس قوه قضاییه

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس قوه قضاییه  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی           تحصیلی:  هشتم              موضوع   درس: قوه قضاییه اهداف : راهبرد موضوعی [...]

مشاهده و خرید
342 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ساختار و تشکیلات دولت 2000 تومان

342 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ساختار و تشکیلات دولت

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ساختار و تشکیلات دولت  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی          تحصیلی:  هشتم              موضوع   درس: ساختار و تشکیلات دولت اهداف [...]

مشاهده و خرید
199 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس پیروزی فرهنگ بر شمشیر 2000 تومان

199 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس پیروزی فرهنگ بر شمشیر

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس پیروزی فرهنگ بر شمشیر  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی          پایه تحصیلی:  هشتم             موضوع درس: پیروزی فرهنگ بر [...]

مشاهده و خرید
198 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس تعاون 2000 تومان

198 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس تعاون

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس تعاون  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی          پایه تحصیلی:  هشتم موضوع درس: تعاون اهداف :   راهبرد موضوعی اصلی : نظام [...]

مشاهده و خرید