201 – طرح درس ادبیات فارسی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس پیش از اینها 2000 تومان

201 – طرح درس ادبیات فارسی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس پیش از اینها

معرفی طرح درس : طرح درس ادبیات فارسی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس پیش از اینها  نام کتاب درسی: ادبیات فارسی          پایه تحصیلی:  هشتم موضوع درس: پیش از اینها اهداف :   اهداف بر اساس [...]

مشاهده و خرید