طرح درس ملی روزانه جامعه شناسی 1 هویت ایرانی ابعاد جمعیتی و اقتصادی 2000 تومان

طرح درس ملی روزانه جامعه شناسی 1 هویت ایرانی ابعاد جمعیتی و اقتصادی

معرفی طرح درس : طرح درس و طراحی آموزشی ملی روزانه جامعه شناسی 1 دهم درس هویت ایرانی ابعاد جمعیتی و اقتصادی  اهداف : اهمیت ترکیب جمعیتی و کیفت آن در پیشرفت یک جامعه را تحلیل کند. (حیطه شناختی [...]

مشاهده و خرید