531 – طرح درس ریاضی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس بردار انتقال 2000 تومان

531 – طرح درس ریاضی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس بردار انتقال

معرفی طرح درس :   طرح درس ریاضی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس بردار انتقال  نام کتاب درسی: ریاضی پایه تحصیلی: هفتم موضوع درس: بردار انتقال اهداف : راهبرد موضوع اصلی : حرکت در صفحه – بحث گروهی – [...]

مشاهده و خرید
186- طرح درس ریاضی هفتم بر اساس برنامه سندملی درس حجم های هندسی 2000 تومان

186- طرح درس ریاضی هفتم بر اساس برنامه سندملی درس حجم های هندسی

معرفی طرح درس : طرح درس ریاضی هفتم بر اساس برنامه سندملی درس حجم های هندسی  نام کتاب درسی: ریاضی پایه تحصیلی: هفتم موضوع درس: حجم های هندسی اهداف : اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی [...]

مشاهده و خرید