776 – طرح درس روزانه ملی پیام های آسمانی هشتم درس ما مسلمانان ( نمونه شماره دو سایت ) 2000 تومان

776 – طرح درس روزانه ملی پیام های آسمانی هشتم درس ما مسلمانان ( نمونه شماره دو سایت )

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه ملی پیام های آسمانی هشتم درس ما مسلمانان ( نمونه شماره دو سایت )  نام کتاب درسی: پیام های آسمانی  مقطع تحصیلی: هشتم    موضوع درس: ما مسلمانان    اهداف : رئوس [...]

مشاهده و خرید