752 – طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هشتم درس پودمان شهروند الکترونیکی 1 2000 تومان

752 – طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هشتم درس پودمان شهروند الکترونیکی 1

معرفی طرح درس : طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هشتم درس پودمان شهروند الکترونیکی  نام کتاب درسی: کار و فناوری     پایه تحصیلی:هشتم       موضوع درس:پودمان شهروند الکترونیکی 1  اهداف :   [...]

مشاهده و خرید