طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هشتم درس پودمان صنایع دستی (بافت ) 2000 تومان

طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هشتم درس پودمان صنایع دستی (بافت )

معرفی طرح درس : طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هشتم درس پودمان صنایع دستی (بافت )  نام کتاب درسی: کار و فناوری    پایه تحصیلی:هشتم موضوع درس:پودمان صنایع دستی (بافت )  اهداف : دانش آموزان با [...]

مشاهده و خرید