189 – طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی بر اساس سند ملی درس مورخان چگونه گذشته را مطالعه میکند 2000 تومان

189 – طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی بر اساس سند ملی درس مورخان چگونه گذشته را مطالعه میکند

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی بر اساس سند ملی درس مورخان چگونه گذشته را مطالعه میکند  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: چهارم  ابتدایی موضوع  درس: مورخان چگونه [...]

مشاهده و خرید