352 – طرح درس روزانه بر اساس سند ملی کتاب نگارش 2 یازدهم انسانی درس شخصیت پردازی 2000 تومان

352 – طرح درس روزانه بر اساس سند ملی کتاب نگارش 2 یازدهم انسانی درس شخصیت پردازی

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه بر اساس سند ملی کتاب نگارش 2 یازدهم انسانی درس شخصیت پردازی  نام کتاب درسی: نگارش دو         پایه تحصیلی:  یازدهم انسانی         موضوع   درس: شخصیت پردازی اهداف : [...]

مشاهده و خرید