64 – طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نگاره هفت روستا و نوع زندگی آن 2000 تومان

64 – طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نگاره هفت روستا و نوع زندگی آن

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی  نگاره هفت نگاره هفت روستا و نوع زندگی آن    نام کتاب درسی: فارسی           مقطع تحصیلی:اول ابتدایی       موضوع درس:   نگاره هفت نگاره هفت [...]

مشاهده و خرید
61 – طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی براساس برنامه درسی ملی نگاره چهار به مدرسه رسیدیم 2000 تومان

61 – طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی براساس برنامه درسی ملی نگاره چهار به مدرسه رسیدیم

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی  نگاره چهار به مدرسه رسیدیم    نام کتاب درسی: فارسی           مقطع تحصیلی:اول ابتدایی       موضوع درس:  به مدرسه رسیدیم   هدف کلی: [...]

مشاهده و خرید