827 – طرح درس آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی پیش دبستانی آموزش درست ارتباط بر قرار کردن 2000 تومان

827 – طرح درس آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی پیش دبستانی آموزش درست ارتباط بر قرار کردن

معرفی طرح درس :  طرح درس آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی پیش دبستانی  آموزش درست ارتباط بر قرار کردن نام درس :آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی               مقطع : پیش دبستانی [...]

مشاهده و خرید