846 – طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی آموزش مفهوم عدد و تک و جفت 2000 تومان

846 – طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی آموزش مفهوم عدد و تک و جفت

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی آموزش مفهوم عدد و تک و جفت نام درس :ریاضی               مقطع : پیش دبستانی           نام واحد یادگیری درس :    آموزش مفهوم عدد و تک و جفت اهداف : [...]

مشاهده و خرید