159 – طرح درس پرچم فارسی دوم ابتدایی 2000 تومان

159 – طرح درس پرچم فارسی دوم ابتدایی

معرفی طرح درس : طرح درس پرچم فارسی دوم ابتدایی  نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی:دوم  ابتدایی موضوع درس: پرچم اهداف :   اهداف رفتاری : فرآیند تدریس از فراگیر انتظار می رود که بتواند : 1)رنگ [...]

مشاهده و خرید