754 – طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات 2000 تومان

754 – طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

معرفی طرح درس : طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات  نام کتاب درسی: کار و فناوری    پایه تحصیلی:هفتم موضوع درس: جستجو و جمع آوری اطلاعات  اهداف :   اهداف [...]

مشاهده و خرید