756 – طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان 9 پرورش و نگهداری گیاهان 2000 تومان

756 – طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان 9 پرورش و نگهداری گیاهان

معرفی طرح درس : طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان 9 پرورش و نگهداری گیاهان  نام کتاب درسی: کار و فناوری    پایه تحصیلی:هفتم      موضوع درس: پودمان 9 پرورش و نگهداری گیاهان  اهداف : [...]

مشاهده و خرید