172 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس پیدایش روستاها 2000 تومان

172 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس پیدایش روستاها

معرفی طرح درس :  طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس پیدایش روستاها  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: سوم  ابتدایی موضوع درس: پیدایش روستاها اهداف : -آشنا شدن دانش آموزان با چگونگی [...]

مشاهده و خرید