199 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس پیروزی فرهنگ بر شمشیر 2000 تومان

199 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس پیروزی فرهنگ بر شمشیر

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس پیروزی فرهنگ بر شمشیر  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی          پایه تحصیلی:  هشتم             موضوع درس: پیروزی فرهنگ بر [...]

مشاهده و خرید