259 – طرح درس پیشرفت های علمی مسلمانان مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی 2000 تومان

259 – طرح درس پیشرفت های علمی مسلمانان مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

معرفی طرح درس :  طرح درس پیشرفت های علمی مسلمانانمطالعات اجتماعی ششم ابتدایی  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی   پایه تحصیلی: ششم ابتدایی   موضوع درس: پیشرفت های علمی مسلمانان اهداف :   با [...]

مشاهده و خرید