732 – طرح درس روزانه قرآن و مفاهیم دینی پیش دبستانی مفهوم انتظار امام زمان (عج) 2000 تومان

732 – طرح درس روزانه قرآن و مفاهیم دینی پیش دبستانی مفهوم انتظار امام زمان (عج)

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی درس مفهوم انتظار امام زمان (عج) نام درس :قرآن و مفاهیم دینی                مقطع : پیش دبستانی                نام واحد یادگیری درس :  مفهوم انتظار [...]

مشاهده و خرید
725 – طرح درس روزانه قرآن و مفاهیم دینی پیش دبستانی درس نماز و وضو 2000 تومان

725 – طرح درس روزانه قرآن و مفاهیم دینی پیش دبستانی درس نماز و وضو

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه قرآن و مفاهیم دینی  پیش دبستانی درس نماز و وضو نام درس :قرآن و مفاهیم دینی                مقطع : پیش دبستانی                نام واحد یادگیری درس : نماز و وضو اهداف [...]

مشاهده و خرید