174 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس چرا باید همکاری کنیم؟ 2000 تومان

174 – طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس چرا باید همکاری کنیم؟

معرفی طرح درس :  طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس چراباید همکاری کنیم؟  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: سوم  ابتدایی موضوع درس: چراباید همکاری کنیم؟ اهداف : فراگیران بتواند [...]

مشاهده و خرید