492 – طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی درس چند ضلعی ها و مجموع زوایا صفحه 80 تا 82 2000 تومان

492 – طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی درس چند ضلعی ها و مجموع زوایا صفحه 80 تا 82

معرفی طرح درس : طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی درس چندضلعی ها و مجموع زوایا صفحه 80 تا 82  نام کتاب درسی: ریاضی   مقطع تحصیلی:پنجم  ابتدایی موضوع درس: چند ضلعی ها و مجموع زوایا صفحه 80 تا 82   [...]

مشاهده و خرید