559 – طرح درس چندپایه ششم درس های شگفتی های برگ و دریا نعمت خداوندی و معرفت آفریدگار 2000 تومان

559 – طرح درس چندپایه ششم درس های شگفتی های برگ و دریا نعمت خداوندی و معرفت آفریدگار

معرفی طرح درس :  طرح درس چندپایه ششم درس های شگفتی های برگ و دریا نعمت خداوندی و معرفت آفریدگار اهداف مشترک: دانش آموزان با نعمت های الهی از جمله درخت و دریا آشناشوند. اختصاصی هر درس: علوم : دانش [...]

مشاهده و خرید