507 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس کاربرد درصد در آمار و احتمال 2000 تومان

507 – طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس کاربرد درصد در آمار و احتمال

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه ریاضی ششم ابتدایی درس کاربرد درصد در آمار و احتمال  نام کتاب درسی: ریاضی مقطع تحصیلی: ششم    موضوع درس: کاربرد درصد در آمار و احتمال    اهداف : آشنایی با [...]

مشاهده و خرید