592 – طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس کوه ها و دشت های زیبا 2000 تومان

592 – طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس کوه ها و دشت های زیبا

معرفی طرح درس :  طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس کوه ها و دشت های زیبا  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: چهارم  ابتدایی موضوع درس:کوه ها و دشت های زیبا اهداف : فراگیران با [...]

مشاهده و خرید