643- طرح درس روزانه فارسی دوم ابتدایی درس کتابخانه ی کلاس ما 2000 تومان

643- طرح درس روزانه فارسی دوم ابتدایی درس کتابخانه ی کلاس ما

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه فارسی دوم ابتدایی درس کتابخانه ی کلاس ما  نام کتاب درسی: فارسی         مقطع تحصیلی:دوم  ابتدایی           موضوع درس: کتابخانه ی کلاس ما اهداف : آشنایی با کتابخانه و [...]

مشاهده و خرید
159 – طرح درس پرچم فارسی دوم ابتدایی 2000 تومان

159 – طرح درس پرچم فارسی دوم ابتدایی

معرفی طرح درس : طرح درس پرچم فارسی دوم ابتدایی  نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی:دوم  ابتدایی موضوع درس: پرچم اهداف :   اهداف رفتاری : فرآیند تدریس از فراگیر انتظار می رود که بتواند : 1)رنگ [...]

مشاهده و خرید