551 – طرح درس روزانه هدیه های اسمانی سوم ابتدایی درس ماه مهمانی خدا 2000 تومان

551 – طرح درس روزانه هدیه های اسمانی سوم ابتدایی درس ماه مهمانی خدا

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس ماه مهمانی خدا  نام کتاب درسی: هدیه های آسمانی مقطع تحصیلی:سوم  ابتدایی موضوع درس: ماه مهمانی خدا    اهداف : ماه مبارک رمضان و [...]

مشاهده و خرید
550 – طرح درس روزانه هدیه های اسمانی سوم ابتدایی درس جشن تکلیف 2000 تومان

550 – طرح درس روزانه هدیه های اسمانی سوم ابتدایی درس جشن تکلیف

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه هدیه های اسمانی سوم ابتدایی درس جشن تکلیف  نام کتاب درسی: هدیه های آسمانی مقطع تحصیلی:سوم  ابتدایی موضوع درس: جشن تکلیف  اهداف : آشنایی دانش آموزان با جشن تکلیف. 1- [...]

مشاهده و خرید