344 – چگونه توانستم ساختار بدن انسان را با کمک ماکت به دانش آموزان کلاسم آموزش دهم؟ 2000 تومان

344 – چگونه توانستم ساختار بدن انسان را با کمک ماکت به دانش آموزان کلاسم آموزش دهم؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم ساختار بدن انسان را با کمک ماکت به دانش آموزان کلاسم آموزش دهم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم ساختار بدن انسان را با کمک ماکت به دانش آموزان کلاسم آموزش دهم؟ – [...]

مشاهده و خرید
227 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ….را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟ 2000 تومان

227 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ….را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ….را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ….را به درس علوم تجربی و [...]

مشاهده و خرید
212 – چگونه توانستم اضطراب و دلهره سارا را در درس علوم تجربی برطرف سازم ؟ 2000 تومان

212 – چگونه توانستم اضطراب و دلهره سارا را در درس علوم تجربی برطرف سازم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم اضطراب و دلهره سارا را در درس علوم تجربی برطرف سازم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم اضطراب و دلهره سارا را در درس علوم تجربی برطرف سازم ؟ – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
38 – چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس علوم تجربی را برای خود و دانش آموزانم جذاب کردم ؟ 2000 تومان

38 – چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس علوم تجربی را برای خود و دانش آموزانم جذاب کردم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس علوم تجربی را برای خود و دانش آموزانم جذاب کردم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس علوم تجربی را برای خود [...]

مشاهده و خرید