160 – ایجاد هماهنگی متقابل و دوستانه در میان اعضای ستاد پروژه مهر و کادر آموزشگاه با مدیریت با روش های مناسب 2000 تومان

160 – ایجاد هماهنگی متقابل و دوستانه در میان اعضای ستاد پروژه مهر و کادر آموزشگاه با مدیریت با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مدیر مدرسه : ایجاد هماهنگی متقابل و دوستانه در میان اعضای ستاد پروژه مهر و کادر آموزشگاه با مدیریت با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد [...]

مشاهده و خرید
155 – توانمند سازی همکاران مدرسه با بکارگیری اصول مدیریتی S5 همکاران 2000 تومان

155 – توانمند سازی همکاران مدرسه با بکارگیری اصول مدیریتی S5 همکاران

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مدیر مدرسه : توانمند سازی همکاران مدرسه با بکارگیری اصول مدیریتی S5 همکاران – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید