523 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس قوه قضاییه 2000 تومان

523 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس قوه قضاییه

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس قوه قضاییه  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی           تحصیلی:  هشتم              موضوع   درس: قوه قضاییه اهداف : راهبرد موضوعی [...]

مشاهده و خرید
342 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ساختار و تشکیلات دولت 2000 تومان

342 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ساختار و تشکیلات دولت

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس ساختار و تشکیلات دولت  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی          تحصیلی:  هشتم              موضوع   درس: ساختار و تشکیلات دولت اهداف [...]

مشاهده و خرید
199 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس پیروزی فرهنگ بر شمشیر 2000 تومان

199 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس پیروزی فرهنگ بر شمشیر

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس پیروزی فرهنگ بر شمشیر  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی          پایه تحصیلی:  هشتم             موضوع درس: پیروزی فرهنگ بر [...]

مشاهده و خرید
198 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس تعاون 2000 تومان

198 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس تعاون

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس تعاون  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی          پایه تحصیلی:  هشتم موضوع درس: تعاون اهداف :   راهبرد موضوعی اصلی : نظام [...]

مشاهده و خرید