372 – طرح درس روزانه بر اساس سند ملی کتاب نگارش 2 یازدهم درس کاوه دادخواه 2000 تومان

372 – طرح درس روزانه بر اساس سند ملی کتاب نگارش 2 یازدهم درس کاوه دادخواه

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه بر اساس سند ملی کتاب نگارش 2 یازدهم  درس کاوه دادخواه  نام کتاب درسی: فارسی و نگارش دو         پایه تحصیلی:  یازدهم        موضوع   درس: کاوه دادخواه اهداف : الف : [...]

مشاهده و خرید
364 – طرح درس روزانه درس فارسی یازدهم بر اساس سند ملی پرورده ی عشق 2000 تومان

364 – طرح درس روزانه درس فارسی یازدهم بر اساس سند ملی پرورده ی عشق

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه درس فارسی یازدهم بر اساس سند ملی پرورده ی عشق  نام کتاب درسی: ادبیات فارسی         تحصیلی:  یازدهم          موضوع   درس: پرورده ی عشق اهداف : الف : قبل از تدریس [...]

مشاهده و خرید