592 – طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس کوه ها و دشت های زیبا 2000 تومان

592 – طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس کوه ها و دشت های زیبا

معرفی طرح درس :  طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس کوه ها و دشت های زیبا  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: چهارم  ابتدایی موضوع درس:کوه ها و دشت های زیبا اهداف : فراگیران با [...]

مشاهده و خرید
547 – طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس سفری به شهر باستانی کرمانشاه 2000 تومان

547 – طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس سفری به شهر باستانی کرمانشاه

معرفی طرح درس :  طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس سفری به شهر باستانی کرمانشاه  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: چهارم  ابتدایی موضوع درس: سفری به شهر باستانی کرمانشاه اهداف : [...]

مشاهده و خرید
546 – طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس سفری به تخت جمشید 2000 تومان

546 – طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس سفری به تخت جمشید

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس سفری به تخت جمشید  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: چهارم  ابتدایی موضوع درس:سفری به تخت جمشید اهداف : آشنایی با حکومت [...]

مشاهده و خرید
273 – طرح درس ملی ریاضی چهارم ابتدایی آشنایی با ضرب دوعدد دو رقمی 2000 تومان

273 – طرح درس ملی ریاضی چهارم ابتدایی آشنایی با ضرب دوعدد دو رقمی

معرفی طرح درس :  طرح درس ملی ریاضی چهارم ابتدایی آشنایی با ضرب دوعدد دو رقمی  نام کتاب درسی: ریاضی پایه تحصیلی: چهارم  ابتدایی موضوع  درس: ضرب دوعدد دو رقمی اهداف : اهداف بر اساس تلفیقی از هدف [...]

مشاهده و خرید
189 – طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی بر اساس سند ملی درس مورخان چگونه گذشته را مطالعه میکند 2000 تومان

189 – طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی بر اساس سند ملی درس مورخان چگونه گذشته را مطالعه میکند

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی بر اساس سند ملی درس مورخان چگونه گذشته را مطالعه میکند  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: چهارم  ابتدایی موضوع  درس: مورخان چگونه [...]

مشاهده و خرید
176 – طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس خرید و فروش در محله 2000 تومان

176 – طرح درس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس خرید و فروش در محله

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خرید و فروش در محله  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: چهارم  ابتدایی موضوع درس: خرید و فروش در محله اهداف : دانش آموزان در پایان [...]

مشاهده و خرید