771 – طرح درس روزانه ملی پیام های آسمانی نهم درس مسئولیت همگانی (نمونه دوم در سایت ) 2000 تومان

771 – طرح درس روزانه ملی پیام های آسمانی نهم درس مسئولیت همگانی (نمونه دوم در سایت )

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه ملی پیام های آسمانی نهم درس مسئولیت همگانی (نمونه دوم در سایت ) طرح درس روزانه        کتاب : پیام های اسمانی               پایه : نهم   درس : مسئولیت همگانی   [...]

مشاهده و خرید
743 – طراحی آموزشی موقعیت محور پیام های آسمانی نهم درس احکام نماز 2000 تومان

743 – طراحی آموزشی موقعیت محور پیام های آسمانی نهم درس احکام نماز

معرفی طرح درس : طراحی آموزشی موقعیت محور پیام های آسمانی نهم درس احکام نماز طرح درس روزانه        کتاب : پیام های اسمانی           پایه : نهم   درس : احکام نماز اهداف *1-با احکام ابتدایی نماز [...]

مشاهده و خرید
741 – طرح درس روزانه ملی پیام های آسمانی نهم درس رهبری در دوران غیبت 2000 تومان

741 – طرح درس روزانه ملی پیام های آسمانی نهم درس رهبری در دوران غیبت

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه ملی پیام های آسمانی نهم درس رهبری در دوران غیبت طرح درس روزانه        کتاب : پیام های اسمانی           پایه : نهم   درس : رهبری در دوران غیبت   اهداف اهداف و [...]

مشاهده و خرید