671 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس آشنایی با فواید گیاهان 2000 تومان

671 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس آشنایی با فواید گیاهان

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس آشنایی با فواید گیاهان  نام کتاب درسی: علوم   مقطع تحصیلی:اول      موضوع درس: آشنایی با فواید گیاهان  اهداف :   اهداف جزیی: 1) فهرستی [...]

مشاهده و خرید