643- طرح درس روزانه فارسی دوم ابتدایی درس کتابخانه ی کلاس ما 2000 تومان

643- طرح درس روزانه فارسی دوم ابتدایی درس کتابخانه ی کلاس ما

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه فارسی دوم ابتدایی درس کتابخانه ی کلاس ما  نام کتاب درسی: فارسی         مقطع تحصیلی:دوم  ابتدایی           موضوع درس: کتابخانه ی کلاس ما اهداف : آشنایی با کتابخانه و [...]

مشاهده و خرید