263 – طرح درس برنامه روزانه ی متعادل مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی 2000 تومان

263 – طرح درس برنامه روزانه ی متعادل مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

معرفی طرح درس : طرح درس برنامه روزانه ی متعادل مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی   پایه تحصیلی: ششم ابتدایی   موضوع درس: برنامه روزانه ی متعادل اهداف : آشنایی با تنظیم [...]

مشاهده و خرید
262 – طرح درس چرا فرهنگ وهنر در دوره صفویه شکوفا شد مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی 2000 تومان

262 – طرح درس چرا فرهنگ وهنر در دوره صفویه شکوفا شد مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

معرفی طرح درس :  طرح درس  چرا فرهنگ وهنر در دوره صفویه شکوفا شد مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی   پایه تحصیلی: ششم ابتدایی   موضوع درس: چرا فرهنگ وهنر در دوره صفویه [...]

مشاهده و خرید
260 – طرح درس چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد ؟ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی 2000 تومان

260 – طرح درس چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد ؟ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

معرفی طرح درس :  طرح درس چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد ؟  مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی   پایه تحصیلی: ششم ابتدایی   موضوع درس: چه عواملی موجب [...]

مشاهده و خرید
259 – طرح درس پیشرفت های علمی مسلمانان مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی 2000 تومان

259 – طرح درس پیشرفت های علمی مسلمانان مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

معرفی طرح درس :  طرح درس پیشرفت های علمی مسلمانانمطالعات اجتماعی ششم ابتدایی  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی   پایه تحصیلی: ششم ابتدایی   موضوع درس: پیشرفت های علمی مسلمانان اهداف :   با [...]

مشاهده و خرید
258 – طرح درس محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی 2000 تومان

258 – طرح درس محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

معرفی طرح درس : طرح درس محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی   پایه تحصیلی: ششم ابتدایی   موضوع درس: محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف اهداف [...]

مشاهده و خرید