طرح درس روزانه علوم پیش دبستانی  آشنایی با مفاهیم نرم و سخت و صاف و ناصاف 2000 تومان

طرح درس روزانه علوم پیش دبستانی آشنایی با مفاهیم نرم و سخت و صاف و ناصاف

معرفی طرح درس :    طرح درس روزانه علوم پیش دبستانی  آشنایی با مفاهیم نرم و سخت و صاف و ناصاف نام درس :علوم              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :     آشنایی با مفاهیم نرم و سخت [...]

مشاهده و خرید
طرح درس روزانه علوم پیش دبستانی آشنایی با حواس پنجگانه و مزه ها 2000 تومان

طرح درس روزانه علوم پیش دبستانی آشنایی با حواس پنجگانه و مزه ها

معرفی طرح درس :    طرح درس روزانه علوم پیش دبستانی آشنایی با حواس پنجگانه و مزه ها نام درس :علوم              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :     آشنایی با حواس پنج گانه و مزه ها [...]

مشاهده و خرید
طرح درس روزانه علوم پیش دبستانی آشنایی با انتقال بیماری ها 2000 تومان

طرح درس روزانه علوم پیش دبستانی آشنایی با انتقال بیماری ها

معرفی طرح درس :   طرح درس روزانه علوم پیش دبستانی آشنایی با انتقال بیماری ها نام درس :علوم              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :    آشنایی با انتقال بیماری ها اهداف : از دانش [...]

مشاهده و خرید
طرح درس روزانه علوم پیش دبستانی آموزش اندازه گیری و ریختن مایعات 2000 تومان

طرح درس روزانه علوم پیش دبستانی آموزش اندازه گیری و ریختن مایعات

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه علوم پیش دبستانی آموزش اندازه گیری و ریختن مایعات نام درس :علوم              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :   طرح درس روزانه علوم پیش دبستانی آموزش [...]

مشاهده و خرید