336 – علاقمند کردن همکاران به خوردن صبحانه با راهکارهای مناسب 2000 تومان

336 – علاقمند کردن همکاران به خوردن صبحانه با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مدیر ، معاون ، مربی بهداشت : علاقمند کردن همکاران به خوردن صبحانه با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
308 – شناسایی دانش آموزی که از وسایل دیگران دزدی می کرد و جلوگیری از این رفتار او 2000 تومان

308 – شناسایی دانش آموزی که از وسایل دیگران دزدی می کرد و جلوگیری از این رفتار او

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مدیر و معاون : شناسایی دانش آموزی که از وسایل دیگران دزدی می کرد و جلوگیری از این رفتار او – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و نه صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
287 – علاقمند کردن دانش آموزان به طرح تفکیک زباله و زمین پاک 2000 تومان

287 – علاقمند کردن دانش آموزان به طرح تفکیک زباله و زمین پاک

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی و مدیر و معاون : علاقمند کردن دانش آموزان به طرح تفکیک زباله و زمین پاک – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و پنج صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
285 –   جلوگیری  از اسلام گریزی دانش آموزان مدرسه با روش های مناسب 2000 تومان

285 – جلوگیری از اسلام گریزی دانش آموزان مدرسه با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون ، مدیر ، مربی پرورشی : جلوگیری  از اسلام گریزی دانش آموزان مدرسه با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و سه صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
244 – بالا بردن کیفیت آموزشی مدرسه با استفاده ازاخلاق حرفه ای مدیریت 2000 تومان

244 – بالا بردن کیفیت آموزشی مدرسه با استفاده ازاخلاق حرفه ای مدیریت

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  مدیر مدرسه  : بالا بردن کیفیت آموزشی مدرسه با استفاده ازاخلاق حرفه ای مدیریت – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و یک صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
240 – بهبود روابط انسانی وتسهیل ارتباطات بین معلم،اولیاودانش آموزان  با راه حل های مناسب 2000 تومان

240 – بهبود روابط انسانی وتسهیل ارتباطات بین معلم،اولیاودانش آموزان با راه حل های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مدیر مدرسه : بهبود روابط انسانی وتسهیل ارتباطات بین معلم،اولیاودانش آموزان  با راه حل های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و سه صفحه – [...]

مشاهده و خرید
153 – ارتقاء سلامت و بهداشت روانی در دانش آموزان با روش های مناسب 2000 تومان

153 – ارتقاء سلامت و بهداشت روانی در دانش آموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مدیر ، معاون ، مشاور : ارتقاء سلامت و بهداشت روانی در دانش آموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
141 – بالا بردن کیفیت وضعیت تحصیلی دانش آموزان از طریق مدیریت مشاهده تلویزیون بوسیله اولیاء 2000 تومان

141 – بالا بردن کیفیت وضعیت تحصیلی دانش آموزان از طریق مدیریت مشاهده تلویزیون بوسیله اولیاء

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار دبیر معاون مدیر : بالا بردن کیفیت وضعیت تحصیلی دانش آموزان از طریق مدیریت مشاهده تلویزیون بوسیله اولیاء – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات [...]

مشاهده و خرید