329 – تقویت خواندن و نوشتن در دانش آموز دیر آموز با راهکارهای مناسب 2000 تومان

329 – تقویت خواندن و نوشتن در دانش آموز دیر آموز با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزکار اول ابتدایی : تقویت خواندن و نوشتن در دانش آموز دیر آموز با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات هفده صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
299 -افزایش اعتمادبه نفس وتوانایی دانش آموز درانجام کارهای روزانه ی کلاسی با تشویق و محبت 2000 تومان

299 -افزایش اعتمادبه نفس وتوانایی دانش آموز درانجام کارهای روزانه ی کلاسی با تشویق و محبت

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی : افزایش اعتمادبه نفس وتوانایی دانش آموز درانجام کارهای روزانه ی کلاسی با تشویق و محبت – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی [...]

مشاهده و خرید
258 – از بین بردن اضطراب و نگرانی دانش آموزان تازه وارد به مدرسه با روش های مناسب 2000 تومان

258 – از بین بردن اضطراب و نگرانی دانش آموزان تازه وارد به مدرسه با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار ابتدایی : از بین بردن اضطراب و نگرانی دانش آموزان تازه وارد به مدرسه با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و نه صفحه – [...]

مشاهده و خرید
237 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس علوم با کارهای عملی و کاردستیها 2000 تومان

237 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس علوم با کارهای عملی و کاردستیها

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار اول ابتدایی : علاقمند کردن دانش آموزان به درس علوم با کارهای عملی و کاردستیها – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هفت صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
233 – افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوسیله تقویت نقش والدین در تکالیف دانش آموزان 2000 تومان

233 – افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوسیله تقویت نقش والدین در تکالیف دانش آموزان

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار اول ابتدایی : افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوسیله تقویت نقش والدین در تکالیف دانش آموزان – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هفت [...]

مشاهده و خرید
224 – روش های درمان بیش فعالی برخی دانش آموزان پایه اول ابتدایی 2000 تومان

224 – روش های درمان بیش فعالی برخی دانش آموزان پایه اول ابتدایی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی : روش های درمان بیش فعالی برخی دانش آموزان پایه اول ابتدایی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
221 – برطرف سازی اختلال املانویسی دانش آموز پایه اول ابتدایی با راه حل های مناسب 2000 تومان

221 – برطرف سازی اختلال املانویسی دانش آموز پایه اول ابتدایی با راه حل های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی  : برطرف سازی اختلال املانویسی دانش آموز پایه اول ابتدایی با راه حل های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و پنج صفحه [...]

مشاهده و خرید
209 – بهبود بخشیدن به رنگ آمیزی یکی از دانش آموزان با روش های خلاقانه 2000 تومان

209 – بهبود بخشیدن به رنگ آمیزی یکی از دانش آموزان با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  : بهبود بخشیدن به رنگ آمیزی یکی از دانش آموزان با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و پنج صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
119 – درمان بیش فعالی برخی از دانش آموزان اول ابتدایی با روش های مناسب 2000 تومان

119 – درمان بیش فعالی برخی از دانش آموزان اول ابتدایی با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی : درمان بیش فعالی برخی از دانش آموزان اول ابتدایی با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
42 -تقویت و بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی با راهکارهای مناسب 2000 تومان

42 -تقویت و بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی : تقویت و بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و چهار صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
28 – کاهش بیش از حد وابستگی یکی از دانش آموزان به مادرش با روش های مناسب 2000 تومان

28 – کاهش بیش از حد وابستگی یکی از دانش آموزان به مادرش با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی : کاهش بیش از حد وابستگی یکی از دانش آموزان به مادرش با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پبیست و پنج صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید