312 – علاقمند کردن دانش اموزان پایه دوم بوسیله درس هنر به سایر دروس مثل ریاضی 2000 تومان

312 – علاقمند کردن دانش اموزان پایه دوم بوسیله درس هنر به سایر دروس مثل ریاضی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی اموزگار دوم ابتدایی : علاقمند کردن دانش اموزان پایه دوم بوسیله درس هنر به سایر دروس مثل ریاضی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – [...]

مشاهده و خرید
311 – علاقمند کردن  دانش آموزان پایه دوم ابتدایی به درس ریاضی وانجام فعالیت های عملکردی 2000 تومان

311 – علاقمند کردن دانش آموزان پایه دوم ابتدایی به درس ریاضی وانجام فعالیت های عملکردی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی : علاقمند کردن  دانش آموزان پایه دوم ابتدایی به درس ریاضی وانجام فعالیت های عملکردی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و یک [...]

مشاهده و خرید
295 – حل مشکل کم رویی بهاره  دانش آموز پایه دوم ابتدایی با راهکارهای خلاقانه 2000 تومان

295 – حل مشکل کم رویی بهاره دانش آموز پایه دوم ابتدایی با راهکارهای خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی : حل مشکل کم رویی بهاره  دانش آموز پایه دوم ابتدایی با راهکارهای خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و نه صفحه – [...]

مشاهده و خرید
290 – علاقمند کردن دانش اموزان پایه دوم ابتدایی به درس ریاضی 2000 تومان

290 – علاقمند کردن دانش اموزان پایه دوم ابتدایی به درس ریاضی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی : علاقمند کردن دانش اموزان پایه دوم ابتدایی به درس ریاضی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
206 – حل مشکل وسواس فکری یکی از دانش آموزان پایه دوم با راه حل های مناسب 2000 تومان

206 – حل مشکل وسواس فکری یکی از دانش آموزان پایه دوم با راه حل های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی تخصصی آموزگار دوم ابتدایی  : حل مشکل وسواس فکری یکی از دانش آموزان پایه دوم با راه حل های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – [...]

مشاهده و خرید
159 – بالا بردن سطح علمی دانش آموزان   به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء 2000 تومان

159 – بالا بردن سطح علمی دانش آموزان به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : بالا بردن سطح علمی دانش آموزان   به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و یک صفحه – [...]

مشاهده و خرید
142 – برطرف کردن عدم کنترل ادرار یکی از دانش آموزان با روش های مناسب 2000 تومان

142 – برطرف کردن عدم کنترل ادرار یکی از دانش آموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : برطرف کردن عدم کنترل ادرار یکی از دانش آموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هفت صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
138 – افزایش انگیزه دانش اموزان در درس انشاء بار وش های مناسب 2000 تومان

138 – افزایش انگیزه دانش اموزان در درس انشاء بار وش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : افزایش انگیزه دانش اموزان در درس انشاء بار وش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
29 – جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم با روش های خلاقانه 2000 تومان

29 – جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی : جذاب کردن درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پبیست و پنج صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید