309 – کمک  به موفقیت تحصیلی دانش آموزان با روشهای نوین نمایشی 2000 تومان

309 – کمک به موفقیت تحصیلی دانش آموزان با روشهای نوین نمایشی

309 معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : کمک  به موفقیت تحصیلی دانش آموزان با روشهای نوین نمایشی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و پنج صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
300 – عادت دادن دانش آموزان به صحیح نشستن با استفاده از روشهای مناسب و برخی حرکات ورزشی و اصلاحی 2000 تومان

300 – عادت دادن دانش آموزان به صحیح نشستن با استفاده از روشهای مناسب و برخی حرکات ورزشی و اصلاحی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : عادت دادن دانش آموزان به صحیح نشستن با استفاده از روشهای مناسب و برخی حرکات ورزشی و اصلاحی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و [...]

مشاهده و خرید
293 – اصلاح رفتارهای ناشایست و نادرست  یکی از دانش آموزان با روش های مناسب 2000 تومان

293 – اصلاح رفتارهای ناشایست و نادرست یکی از دانش آموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : اصلاح رفتارهای ناشایست و نادرست  یکی از دانش آموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و هفت صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
278 – حل مشکل گوشه گیری یکی از دانش اموزان با راهکارهای خلاقانه 2000 تومان

278 – حل مشکل گوشه گیری یکی از دانش اموزان با راهکارهای خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : حل مشکل گوشه گیری یکی از دانش اموزان با راهکارهای خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و نه صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
276 – تقویت نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به دنیای اطراف از طریق هنرو نقاشی 2000 تومان

276 – تقویت نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به دنیای اطراف از طریق هنرو نقاشی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : تقویت نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به دنیای اطراف از طریق هنرو نقاشی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
260 – تقویت روحیه نوع دوستى ونیکوکارى در دانش آموزان با روش های مناسب 2000 تومان

260 – تقویت روحیه نوع دوستى ونیکوکارى در دانش آموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار ابتدایی : تقویت روحیه نوع دوستى ونیکوکارى در دانش آموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و سه صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
259 – برطرف کردن مشکل لوس بودن یکی از دانش آموزان با روش های مناسب 2000 تومان

259 – برطرف کردن مشکل لوس بودن یکی از دانش آموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : برطرف کردن مشکل لوس بودن یکی از دانش آموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
254 – برطرف سازی بیش فعالی یکی از دانش آموزان که قرص مصرف می کرد با روش های مناسب 2000 تومان

254 – برطرف سازی بیش فعالی یکی از دانش آموزان که قرص مصرف می کرد با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار ابتدایی : برطرف سازی بیش فعالی یکی از دانش آموزان که قرص مصرف می کرد با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار صفحه – [...]

مشاهده و خرید