343 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با استفاده از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی 2000 تومان

343 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با استفاده از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر فیزیک : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با استفاده از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – [...]

مشاهده و خرید
342 -افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با تقویت روحیه همکاری در آنها 2000 تومان

342 -افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با تقویت روحیه همکاری در آنها

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر فیزیک : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با تقویت روحیه همکاری در آنها – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هفت صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
164 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی با روش های مناسب 2000 تومان

164 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معلم اجتماعی : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیستو هشت صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
149 – افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با استفاده طرح همیار معلم 2000 تومان

149 – افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با استفاده طرح همیار معلم

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر فیزیک : افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با استفاده طرح همیار معلم – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
136 – راه حل های بهبود مشکلات اخلاقی و  رفتاری یکی از دانش اموزان 2000 تومان

136 – راه حل های بهبود مشکلات اخلاقی و رفتاری یکی از دانش اموزان

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار و دبیر : راه حل های بهبود مشکلات اخلاقی و  رفتاری یکی از دانش اموزان – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات چهارده صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
135 –  حل مشکل رفتارهای نامطلوب و نابهنجار یکی از دانش آموزان با روش های مناسب 2000 تومان

135 – حل مشکل رفتارهای نامطلوب و نابهنجار یکی از دانش آموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر :  حل مشکل رفتارهای نامطلوب و نابهنجار یکی از دانش آموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
132 – بهبود رفتارهای نامطلوب دانش آموزان با روش های نوین تدریس 2000 تومان

132 – بهبود رفتارهای نامطلوب دانش آموزان با روش های نوین تدریس

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ، دبیر : بهبود رفتارهای نامطلوب دانش آموزان با روش های نوین تدریس – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
124 – حل مشکل تمرکز حواس یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب 2000 تومان

124 – حل مشکل تمرکز حواس یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران  : حل مشکل تمرکز حواس یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات نوزده صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
123 – افزایش علاقه دانش آموزان به استفاده از آزمایشگاه شیمی با روش های مناسب 2000 تومان

123 – افزایش علاقه دانش آموزان به استفاده از آزمایشگاه شیمی با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر شیمی  : افزایش علاقه دانش آموزان به استفاده از آزمایشگاه شیمی با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
122 – بررسی نقش فراموش شده  آزمایشگاه فیزیک در آموزش فیزیک 2000 تومان

122 – بررسی نقش فراموش شده آزمایشگاه فیزیک در آموزش فیزیک

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر فیزیک : بررسی نقش فراموش شده  آزمایشگاه فیزیک در آموزش فیزیک – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات هفده صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا در زیر [...]

مشاهده و خرید